Nawigacja

Stołówka

Stołówka

Szkolna stołówka funkcjonuje od października 2008 roku.

Jest to miejsce spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną

dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Małej.

Obiady wydawane są:
- uczniom wnoszącym opłaty indywidualne,
- uczniom których dożywianie dofinansowuje MGOPS wg imiennego wykazu uprawnionych do bezpłatnego żywienia
- pracownikom szkoły, którzy opłacili posiłek

 

Posiłki są jednodaniowe:

- 3x w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek  - I danie

- 2x w tygodniu tj. wtorek i czwartek -  II danie

 

Cennik:

I danie = 2zł

II danie = 3zł

Regulamin korzystania ze  stołówki szkolnej

W Zespole Szkół w Małej

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły. 
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy
  • pracownicy zatrudnieni w szkole  
 3. Posiłki wydawane są w godzinach:    10.25  - klasy III, IV, V, VI

 11.25 – klasy VII, VIII i  III Gimnazjum

  11.35 - przedszkolaki ,,Pszczółki", ,,Krasnale"

12.20- klasy I i II 

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce /szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos/.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 830  pod numerem tel. (17) 2213397 lub osobiście u kierownika stołówki lub intendenta.
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy /wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody  /  wychowawca powinien  zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 5. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.
 6. Płatności za posiłki należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca u intendenta, w innym przypadku uczeń zostanie wykreślony z listy obiadowej.
 7. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia (osobie dorosłej) na wynos.
 8. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 
 9. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 10. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 12. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność  ponosić będzie osoba żywiąca się.
 13. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

 

 

 

PRACOWNICY KUCHNI:

Dziedzic Barbara - szef kuchni

Chojecka Danuta - pomoc kuchenna

Król Aneta - intendentka


 

Aktualności

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Prof. T. Sinki w Małej
E-mail szkoły: zsmala@vp.pl
Telefon: 17 22 13 397
fax - 17 72 22 397
Adres szkoły: Mała 35
39-107 Niedźwiada