Nawigacja

WSIW

.

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

 

 1. Założenia interwencji wychowawczych.
 2. Zachowania zabronione skutkujące interwencją wychowawczą.
 3. Rodzaje kar obowiązujących w Zespole Szkół w Małej.
 4. Etapy narastających konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole.
 5. Tryb odwołania się od wymierzonej kary.

 

 1. Założenia interwencji wychowawczych

Głównym założeniem interwencji wychowawczych jest:

 1. etapowość sankcji;
 2. wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów.

Z doświadczenia wiemy, że uczeń potrzebuje silnego, zdecydowanego nauczyciela, który w sposób pewny, jasny i wyraźny określa to, czego oczekuje. Jasno sprecyzowane normy uczą samokontroli i respektowania zasad postępowania społecznego. Ustalając zasady należy zadbać o precyzyjne określenie konsekwencji ich przekroczenia. Uczeń musi wiedzieć, że niedotrzymanie umów i łamanie regulaminu szkolnego wiąże się z sankcjami i konsekwencjami.

 

 1. Zachowania zabronione skutkujące interwencją wychowawczą
 1. Niestosowny wygląd zewnętrzny:
 1. wyzywający ubiór: głębokie dekolty, odsłonięty brzuch, nadmierna ilość biżuterii,
 2. farbowane włosy,
 3. kolorowy makijaż,
 4. kolczyki w nosie, w brzuchu i na wargach,
 5. noszenie szalików i czapek klubowych oraz wszelkich emblematów i symboli znamionujących identyfikację z subkulturami lub poglądami uznawanymi powszechnie za negatywne.
 1. Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły:
 1. zachowania werbalne (wulgarne słownictwo, aroganckie uwagi, podnoszenie głosu, zaprzeczanie oczywistym faktom),
 2.  zachowania niewerbalne (wzruszanie ramionami, odwracanie się w trakcie rozmowy, obraźliwa mimika),
 3. wszelkie zachowania zakłócające przebieg lekcji,
 1. Samowolne przebywanie ucznia poza szkołą – wagary.
 2. Celowe niszczenie mienia szkolnego.
 3. Kradzieże.
 4. Wyłudzanie pieniędzy.
 5. Pobicia i dręczenia psychiczne.
 6. Palenie tytoniu na terenie szkoły lub poza nią.
 7. Stosowanie środków odurzających: narkotyków, dopalaczy lub alkoholu.

 

 1. Rodzaje kar obowiązujących w Zespole Szkół w Małej
 1. Zawieszenie w prawach ucznia:
 1. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 2. zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych,
 3. zawieszenie prawa do zgłaszania braku przygotowania,
 4. utrata prawa do kandydowania do samorządu klasowego i szkolnego.
 1. Upomnienie ustne wychowawcy w rozmowie bezpośredniej z uczniem.
 2. Obowiązkowa rozmowa z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawcy klasy.
 3. Upomnienie wychowawcy na forum klasy (z zapisem w zeszycie uwag).
 4. Pisemna nagana wychowawcy (z załącznikiem do teczki wychowawcy klasowego).
 5. Nagana ustna dyrektora na forum szkoły na apelu porządkowym.
 6. Nagana pisemna dyrektora szkoły (załączona do akt osobowych ucznia).
 7. Przeniesienie do równoległej klasy.
 8. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty (gdy udzielone upomnienia i nagany nie przynoszą pożądanych rezultatów, a uczeń powoduje dużą szkodliwość wychowawczą i społeczną).

 

 1. Etapy narastających konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole
 1. Wygląd zewnętrzny:
 1. pierwszy przypadek niestosownego wyglądu skutkuje ustnym upomnieniem wychowawcy w bezpośredniej rozmowie z uczniem,
 2. kolejny przypadek niestosownego wyglądu skutkuje upomnieniem wychowawcy na forum klasy (z zapisem w zeszycie uwag),
 3. kolejny przypadek niestosownego wyglądu skutkuje obowiązkową rozmową z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców (prawnych opiekunów). Pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy do teczki wychowawcy),
 4. następne przypadki niestosownego wyglądu skutkują pisemną naganą wychowawcy załączoną do teczki wychowawcy i powiadomieniem rodziców,
 5. nagminny, niestosowny wygląd zewnętrzny pomimo podjętych interwencji wychowawczych spowoduje udzielenie nagany przez dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia i obniżoną oceną z zachowania.

 

 1. Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły:
 1. pierwszy przypadek niewłaściwej postawy ucznia skutkuje ustnym upomnieniem wychowawcy w bezpośredniej rozmowie z uczniem,
 2. kolejny przypadek podobnego zachowania ucznia skutkuje obowiązkową rozmową z pedagogiem szkolnym i powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych). Pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy do teczki wychowawcy,
 3. ponowne niewłaściwe zachowanie ucznia skutkuje wezwaniem rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły na rozmowę z udziałem wychowawcy klasy i dyrektora szkoły,
 4. w przypadku nieskuteczności wyżej podjętych interwencji wychowawczych uczeń na określony czas zostaje zawieszony w prawach ucznia (w przypadku osoby pełniącej funkcje w samorządzie następuje ich utrata),
 5. nagminnie niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, pomimo podjętych interwencji wychowawczych, spowoduje udzielenie nagany przez dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia i obniżoną oceną z zachowania,

 

 1. Samowolne przebywanie ucznia poza szkołą – wagary:

O wszystkich wykrytych przypadkach wagarów muszą być poinformowani rodzice (prawni opiekunowie).

 1. pierwszy przypadek samowolnego przebywania ucznia poza szkołą skutkuje naganą wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu uwag i powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
 2. drugi przypadek wagarów skutkuje obowiązkową rozmową ucznia z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcy klasy. Uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania,
 3. trzeci przypadek samowolnego przebywania ucznia poza szkołą skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia i obniżoną oceną z zachowania,
 4. kolejny przypadek samowolnego przebywania ucznia poza szkołą skutkuje podpisaniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy i dyrektora szkoły kontraktu, którego złamanie spowoduje przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
 5. fakt nagminnego wagarowania, pomimo podejmowanych interwencji wychowawczych, zostaje zgłoszony na Policję, szkoła podejmuje procedurę przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.

 

 1. Celowe niszczenie mienia szkolnego:

We wszystkich przypadkach niszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest naprawić szkody z pomocą rodziców (za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają materialnie ich rodzice (opiekunowie prawni).

 1. pierwszy przypadek celowego niszczenia mienia szkolnego skutkuje naganą wychowawcy na forum klasy wraz z pisemnym wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły,
 2. drugi przypadek celowego niszczenia mienia szkolnego skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia i obniżoną oceną z zachowania,
 3. trzeci przypadek celowego niszczenia mienia szkoły skutkuje podpisaniem w obecności rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły kontraktu, którego złamanie spowoduje przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
 4. nagminne i celowe niszczenie mienia szkolnego pomimo podjętych interwencji wychowawczych spowoduje rozpoczęcie przez szkołę procedury przeniesienia ucznia do innej placówki za zgodą kuratora oświaty.

 

 1. Kradzieże:

O fakcie kradzieży zawsze są powiadamiani rodzice (prawni opiekunowie). W uzasadnionych przypadkach fakt zgłoszony jest na Policję. W stosunku do ucznia dopuszczającego się takiego czynu stosowane są kary zgodne z zapisem w Statucie Szkoły. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu skradzionego przedmiotu lub naprawienia szkody.

 1. pierwszy przypadek kradzieży skutkuje naganą wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu uwag i pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
 2. drugi przypadek kradzieży skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia, wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i obniżoną oceną z zachowania,
 3. trzeci przypadek kradzieży zostaje zgłoszony na Policję, szkoła rozpoczyna procedurę przeniesienia ucznia do innej placówki za zgodą kuratora oświaty.

 

 1. Wyłudzanie pieniędzy:

Uczeń zobowiązany jest do zwrotu wyłudzonego przedmiotu. Za wszelkie straty materialne spowodowane przez ucznia odpowiedzialni są jego rodzice (opiekunowie prawni).

Wychowawca podejmuje decyzję o wyborze kary w danym przypadku w zależności od ciężaru gatunkowego wykroczenia.

 1. pierwszy przypadek wyłudzania pieniędzy skutkuje naganą wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu uwag i pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
 2. drugi przypadek wyłudzania pieniędzy skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia, wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i obniżoną oceną z zachowania,
 3. kolejny przypadek wyłudzania pieniędzy/kradzieży zostaje zgłoszony na Policję, szkoła kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego Wydział ds. Nieletnich, uczeń zostaje przeniesiony do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.

 

 1. Pobicia i dręczenie psychiczne:

Uczeń, który słowem bądź czynem obraża lub krzywdzi innych, ma obowiązek przeprosić oraz zadośćuczynić osobie pokrzywdzonej. Wychowawca podejmuje decyzję o wyborze kary w danym przypadku w zależności od ciężaru gatunkowego wykroczenia.

 1. pierwszy przypadek pobicia lub dręczenia psychicznego skutkuje ustnym upomnieniem wychowawcy w bezpośredniej rozmowie z uczniem,
 2. drugi przypadek pobicia lub dręczenia psychicznego skutkuje naganą wychowawcy na forum klasy z wpisem do zeszytu uwag i pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych) oraz zawieszeniem w prawach ucznia na określony czas,
 3. trzeci przypadek pobicia lub dręczenia psychicznego skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia, wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i obniżoną oceną z zachowania,
 4. kolejny przypadek pobicia lub dręczenia psychicznego powoduje przeniesienie ucznia do klasy równoległej,
 5. nagminne przypadki pobicia lub dręczenia psychicznego powodują powiadomienie Policji i skierowanie sprawy do Sadu Rodzinnego Wydziału ds. Nieletnich oraz przeniesienie ucznia do innej placówki za zgodą kuratora oświaty.

O skali pobicia decyduje higienistka szkolna (ewentualnie lekarz); w przypadku ciężkich pobić nie zachowuje się gradacji kar.

 1. Palenie tytoniu na terenie szkoły i poza nią:
 1. uczeń przyłapany na paleniu papierosów po raz pierwszy otrzymuje pisemną naganę wychowawcy klasy z wpisem do zeszytu uwag i powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) oraz zawieszeniem w prawach ucznia na okres co najmniej jednego miesiąca,
 2. kolejny przypadek palenia papierosów skutkuje obowiązkową rozmową z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców (prawnych opiekunów). Pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy do teczki wychowawcy,
 3. ponowne przyłapanie na paleniu papierosów skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły, wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, obniżoną oceną z zachowania oraz zawieszeniem w prawach ucznia na okres co najmniej dwóch miesięcy,
 4. nagminne łamanie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły i poza nią skutkuje przeniesieniem ucznia do równoległej klasy, bezterminowym zawieszeniu w prawach ucznia i naganną oceną z zachowania.

 

 1. Stosowanie środków odurzających: narkotyków, dopalaczy lub alkoholu:

Niebezpieczne przedmioty lub substancje (alkohol, środki odurzające np. narkotyki, dopalacze) posiadane przez ucznia w szkole są zabierane przez nauczycieli lub dyrektora szkoły i zwracane rodzicom bądź opiekunom  ucznia. Rzeczy szczególnie niebezpieczne (narkotyki, ostre narzędzia) zostają przekazane Policji. Uczeń, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pił alkohol lub zażył inny środek odurzający, może zostać zabrany ze szkoły przez Policję lub pogotowie, po poinformowaniu jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. przypadek ucznia będącego na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających zawsze zgłasza się na Policję,
 2. kolejne kary wymierza się w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, rodzicami (opiekunami prawnymi) i Policją – nie obowiązuje żadna gradacja kar; każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie,
 3. w przypadkach szczególnie drastycznych, chuligańskich zachowań zawiadamia się Sąd Rodzinny Wydział ds. Nieletnich.

 

 1. Tryb odwołania się od wymierzonej kary
 1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 2. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach zmienić wykonanie kary na czas próby (nie dłużej niż pół roku).
 3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od daty wymierzenia kary.
 4. Dyrektor i zespół wychowawczy ma obowiązek rozpatrzenia wniosku rodziców lub opiekunów prawnych w terminie dwóch dni od daty wpłynięcia prośby.
 5. Po upływie tego czasu dyrektor pisemnie powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych o podjętej decyzji.
 6. Nie wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z akceptacją decyzji.

 

 

Opracowali:

          Elwira Łukasik

                    Elżbieta Wodzisz

          Agata Wójcik

                       Edyta Worek

 

 

„Wewnątrzszkolny System Interwencji Wychowawczych” Zespołu Szkół w Małej został zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 17 września 2014 roku i tym samym wdrożony do realizacji.

 

Aktualności

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Prof. T. Sinki w Małej
E-mail szkoły: zsmala@vp.pl
Telefon: 17 22 13 397
fax - 17 72 22 397
Adres szkoły: Mała 35
39-107 Niedźwiada