Nawigacja

Program wychowawczo- profilaktyczny

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PROF. T. SINKI

W MAŁEJ

z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi

 

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

                                                    

Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO / 02.06.1980/

 

 

I. Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60);

3) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.;

5) Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991r. Nr 120 poz. 526);

6) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997r. Nr 78, poz. 483; z późn. zm. Dz. U. 2009 Nr 114 poz. 946);

7) Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

8) Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017r., poz. 356);

9) Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012r., poz. 752);

10) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1651);

11) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591);

12) Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  (Dz. U. 2015, poz. 1249);

13) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 1982r. Nr 35, poz. 230);

14) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124, Dz. U. z 2015r., poz. 28 oraz Dz. U. z 2016, poz. 224, Dz. U. 2017, poz. 1458);

15) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 1982 Nr 35, poz. 228);

16) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535);

17) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55).

 

II. Teoretyczne podstawy działań wychowawczych i wychowania:

 1. Wizja i misja szkoły:

Szkoła Podstawowa im. prof. T. Sinki w Małej z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi to szkoła:

 • wolna od przemocy, uzależnień i dyskryminacji;
 • ucząca otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • budująca ścisłe więzi między nauczycielami, rodzicami i wychowankami;
 • dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów;
 •  rzetelnie przekazująca wiedzę, kształtująca umiejętności zawodowe i postawy potrzebne do podejmowania dalszego kształcenia, pracy zawodowej i odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;

 

 1. Ideał absolwenta naszej szkoły:
  • bogato wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje;
  • gotowy do dalszego kształcenia i samokształcenia;
  • posiadający własny system wartości i zasady akceptowane społecznie;
  • dojrzały w podejmowaniu decyzji;
  • umiejący korzystać z przysługujących mu praw człowieka i obywatela;
  • posiadający nawyki prowadzenia zdrowego stylu życia i życia w harmonii z przyrodą;
  • wolny od uzależnień, tolerancyjny, empatyczny i asertywny;
  • świadomy swojej roli w państwie, społeczeństwie i rodzinie;
  • posiadający poczucie odpowiedzialności za państwo polskie i chęć służenia Ojczyźnie;

Do takiego ideału absolwenta chcemy zmierzać w atmosferze wzajemnego szacunku, dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów.

 1. Koncepcja wychowania:

Istotą tej koncepcji jest takie wychowanie uczniów, aby każdy z nich znalazł swoje miejsce w społeczeństwie osób dorosłych, był odpowiedzialny za siebie i innych, by przeżywał radość bycia sobą i z ludźmi. Celem wychowania w naszej szkole będzie również wspieranie młodego człowieka w jego wszechstronnym, indywidualnym rozwoju. W koncepcji tej uznajemy nadrzędną rolę rodziców i rodziny w wychowaniu dziecka. Wychowanie będzie polegać także na kształtowaniu postaw patriotycznych w oparciu o tradycje szkoły, regionu i Ojczyzny, jak również postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

III. Opis wyników przeprowadzonej diagnozy i metod jej przeprowadzenia:

Diagnozy sytuacji wychowawczej w naszej szkole dokonano na podstawie bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowań poszczególnych osób wchodzących w skład tej społeczności, rozmów/konsultacji z uczniami, nauczycielami, wychowawcami, jak i rodzicami, a także przeprowadzonej ankiety we wrześniu 2018r. W wyniku tychże metod stwierdzono, iż sytuacja wychowawcza w naszej szkole jest prawidłowa. Ponad 91% uczniów oceniło stan bezpieczeństwa w szkole na poziomie bardzo dobrym bądź dobrym, a 95% ankietowanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie.  Można zatem wnioskować, iż uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, chociaż zwracają uwagę na zachowania, o których należy rozmawiać w klasach, z samorządem uczniowskim i próbować te nieprawidłowe postępowania wyeliminować ze środowiska szkolnego. Prawie 64% uczniów zadeklarowało, że nie przydarzyła im się żadna przykra sytuacja w roku szkolnym 2017/18. Pozostali uczniowie (36%) wskazywali głównie na obgadywanie (70,5%), wyśmiewanie, obrażanie (47%), przezywanie (41%). Wzajemne relacje między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, utożsamianie się uczniów z poszczególnymi subkulturami młodzieżowymi, wpływy nieformalnych grup uczniowskich na społeczność szkolną czy zachowania dewiacyjne mogą być zauważone jedynie dzięki obserwacji. Obszary niedostatku w sferze wychowawczej, jakie można zauważyć na terenie naszej szkoły to:

 • przejawy wulgarności i zachowania agresywne wśród uczniów (głównie agresja słowna);
 • nieumiejętność rozwiązywania przez dzieci zaistniałych między nimi konfliktów;
 • przypadki palenia papierosów i próbowania alkoholu przez uczniów;
 • brak szacunku do cudzego mienia, w tym mienia szkoły;
 • nieumiejętność radzenia sobie przez uczniów z porażkami oraz ze stresem;
 • brak wiary we własne siły i możliwości wśród młodzieży;
 • brak dbałości o odpowiedni strój i wygląd zewnętrzny (fryzura, makijaż) wśród uczniów.
 

VI. Plan działań na rok szkolny 2018/2019:

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA

 

Sfera rozwoju ucznia

 

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Psychiczna (intelektualna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyczna/

Społeczna

 

Społeczna

 

 

 

Psychiczna/

Społeczna

 

1. Poszerzanie zainteresowań ucznia.

 

 • umożliwienie udziału w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych itp.  
 • utworzenie kącika zainteresowań w kl. „0”
 • rozwój kompetencji informatycznych i zastosowanie nowych technologii
 • rozwój kompetencji językowych
 • rozwój zainteresowań tanecznych
 • realizacja „Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego”
 • rozwój zainteresowań muzycznych

 

 

 • udział dzieci w imprezach, przeglądach, konkursach organizowanych przez różne ośrodki
 • prowadzenie 26 Drużyny Harcerskiej im. prof. T. Sinki
 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych
 • utworzenie kącika zainteresowań
 • prowadzenie zajęć tanecznych dla uczniów klas I-III SP w ramach Zespołu Tanecznego „Motylki”
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • prowadzenie zajęć w ramach Kapeli Szkolnej
 • prowadzenie zajęć w ramach Zespołu Wokalno – Instrumentalnego
 • działalność Szkolnej Kasy Oszczędnościowej
 • prowadzenie kółka fotograficznego, Ligi Ochrony Przyrody, UKS
 • działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

 

 

 • dyrektor
 • opiekunowie kół zainteresowań
 • wychowawcy
 • opiekun drużyny harcerskiej
 • nauczyciele przedmiotów ścisłych
 • opiekun ZT „Motylki”

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna

(intelektualna, emocjonalna)

 

2. Poznanie swoich uzdolnień.

 

 • pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału  w konkursach przedmiotowych  i innych
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • realizacja „Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego”

 

 

 • prowadzenie kół zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, LOP, UKS, fotograficzne)
 • praca indywidualna z uczniem
 • warsztaty poznawczo-doskonalące
 • zapoznanie uczniów z twórczością literacką swoich kolegów/koleżanek 
 • zorganizowanie warsztatów w zakresie preorientacji zawodowej dla uczniów klasy III-ej gimnazjum oraz VIII-ej SP
 • zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII SP
 • prowadzenie zajęć w ramach Kapeli Szkolnej
 • prowadzenie zajęć w ramach Zespołu Wokalno – Instrumentalnego

 

 

 • dyrektor
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagog szkolny
 • doradca zawodowy

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna

(intelektualna)

 

3. Umiejętność   przyswajania wiedzy.

 

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • kształtowanie w uczniach umiejętności mówienia i słuchania
 • organizowanie różnych zajęć, gier i zabaw, podczas których wiadomości szkolne będą utrwalane i wiązane z praktyką w życiu codziennym
 • prowadzenie na zajęciach gier i zabaw dydaktycznych mobilizujących uczniów do pogłębiania wiedzy
 • rozwijanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania
 • kształtowanie właściwego stosunku do nauki
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych
 • realizacja projektu matematycznego „Lepsza szkoła” wśród uczniów SP i GM

 

 

 

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zajęcia pozalekcyjne z uczniami wymagającymi pomocy (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)
 • nowe metody nauczania-uczenia się

(aktywizujące uczniów)

 • współpraca z biblioteką szkolną
 • stosowanie gier i zabaw dydaktycznych
 • utworzenie Szkolnego Zespołu Pomocy Rówieśniczej
 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uzgodnieniu z rodzicami
 • informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu dzieci
 • udzielanie wskazówek do pracy w domu
 • zapoznawanie uczniów z nowościami na rynku literackim
 • przedstawianie twórczości literackiej uczniów na forum szkoły i środowiska
 • organizacja Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego
 • zorganizowanie akcji w bibliotece szkolnej – „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zorganizowanie dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas „0” – III SP „Dnia Głośnego Czytania”
 • pomoc na świetlicy szkolnej

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • p. bibliotekarka
 • wychowawcy świetlicy

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna/

Społeczna/

Duchowa

 

4. Poznawanie własnej    osobowości.

 

 • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego
 • realizacja „Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego”
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron
 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych
 • wyrabianie właściwych postaw uczniów
 • współpraca nauczyciele-rodzice

 

 

 • gry i zabawy
 • dramy, scenki rodzajowe
 • metody aktywne
 • praca wychowawcza na godzinach do dyspozycji  wychowawców klas
 • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
 • spotkania uczniów z rodzicami, jako przedstawicielami różnych zawodów
 • udział uczniów klasy III GM i VIII SP w tzw. „Dniach Otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych”
 • spotkania dla uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

 

 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
 • doradca zawodowy
 • przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna/

Społeczna/

Fizyczna

 

5. Profilaktyka prozdrowotna.

 

 • realizacja programu wychowawczo -profilaktycznego
 •  realizacja programów edukacyjno - zdrowotnych
 • propagowanie higieny osobistej i zdrowego trybu życia
 • propagowanie właściwego odżywiania się
 • poszerzanie wiedzy uczniów, rodziców, nauczycieli na temat substancji uzależniających, np. papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy
 • tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej
 • propagowanie dbałości o zdrowie innych

 

 

 

 • filmy, pokazy
 • pogadanki, dyskusje
 • prelekcje
 • spotkania z higienistką szkolną
 • konkursy tematyczne
 • działalność UKS
 • organizacja i udział w rozgrywkach sportowych szkolnych i międzyszkolnych
 • zajęcia sportowe dla uczniów SP (Uczniowski Klub Sportowy)
 • stworzenie dla uczniów warunków nauki pływania podczas zajęć na Krytej Pływalni w Ropczycach
 • realizacja programów edukacyjno-zdrowotnych „Program dla szkół”, „5 porcji zdrowia w szkole”, „Trzymaj Formę”
 • włącznie do sieci „Szkół  Promujących Zdrowie”
 • zapewnienie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym
 • prowadzenie fluoryzacji wśród uczniów klas młodszych
 • zapewnienie konsultacji stomatologicznej
 • trening uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • udział w gminnym programie profilaktycznym „Dzieciństwo bez próchnicy”

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • nauczyciele WF-u
 • higienistka szkolna

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 • wg terminarza rozgrywek sportowych
 • cały rok szkolny

 

 

 

 • wg harmonogramu programów

 

 

 

 • cały rok szkolny
 • cały rok szkolny

 

 

 

 • XI.2018r.

 

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna/

Społeczna/

Duchowa

 

6. Kształcenie

postawy twórczej.

 

 • rozwijanie zainteresowań sztuką, a w szczególności plastyką i muzyką
 • prezentowanie swojej twórczości poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach,  spotkaniach muzycznych
 • rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką
 • spotkania z lokalnymi twórcami

 

 • konkursy plastyczne, muzyczne
 • plakaty tematyczne
 • uczestnictwo w wystawach,  przeglądach, spotkaniach muzycznych
 • współpraca ze Szkołą Muzyczną I Stopnia w Ropczycach
 • prowadzenie zajęć w ramach Zespołu Tanecznego dla uczniów klas I-III SP „Motylki”
 • prowadzenie zajęć w ramach Kapeli Szkolnej
 • prowadzenie zajęć w ramach Zespołu Wokalno – Instrumentalnego
 • udział uczniów w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
 • wyjazdy do kin i teatrów

 

 

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • opiekunowie SU
 • opiekunowie ZT „Motylki”
 • opiekun drużyny harcerskiej

 

 • cały rok szkolny

 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH - WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 

 

Sfery rozwoju ucznia

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna

 

1. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi.

 

 • uczenie  szacunku, tolerancji i zrozumienia dla ludzi innych religii, wyznań, przekonań, pochodzenia
 • rozwijanie w uczniach postaw otwartości i poszanowania innych kultur

 

 • wzajemne poszanowanie kolegów – wyznawców różnych  religii
 • pogadanki i dyskusje
 • spotkanie dla uczniów z przedstawicielem innej narodowości                

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • katecheta
 • opiekunowie SU
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna/

Duchowa

 

 

2. Zdolność do kontaktu z innym człowiekiem.

 

 

 • nabywanie zdolności nawiązywania kontaktów z innymi dzięki tworzeniu wspólnoty klasowej i szkolnej
 • promowanie koleżeństwa, współpracy         i wzajemnej pomocy
 • integracja dzieci w klasie „0”
 • organizowanie „Święta Pluszowego Misia” w kl. „0” wraz z uczniami oddziału przedszkolnego
 • rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy (wolontariat)
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, dyskoteki i zabawy szkolne
 • pomoc uczniom w ramach Szkolnego Zespołu Pomocy Koleżeńskiej
 • uroczystości szkolne
 • gry i zabawy dla uczniów kl. „0”
 • udział w akcjach, np. zbiórka nakrętek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Szlachetna paczka”, ”Harcerska gwiazdka z nieba”
 • utworzenie Rady Wolontariatu przy SU
 • współpraca z Domem Dziecka „Hanka” w Dębicy
 • działalność koła Polski Czerwony Krzyż
 • działalność Szkolnego Koła Caritas

 

 

 • katecheta
 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • opiekunowie SU

 

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna

 

3. Kształtowanie postaw tolerancji  i zrozumienia wobec inności drugiego człowieka.

 

 • akceptowanie upodobań, zainteresowań, sposobu ubierania się, wyglądu zewnętrznego innych ludzi
 • zaakceptowanie wad postaw i wyglądu ludzi niepełnosprawnych

 

 

 • rozmowy, pogadanki
 • zabawy i spotkania integracyjne
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
 • edukacja włączająca
 • spotkania uczniów z osobami niepełnosprawnymi
 • obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji
 • obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych
 • obchody Dnia Europejskiego

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 • IV.2019r.

 

 

 • 16.XI.2018r.

 

 

 • 3.XII.2018r.

 

 

 • V.2019r.

 

Psychiczna

(intelektualna,

emocjonalna)

 

4. Umiejętność oceny własnych zachowań.

 

 • stworzenie warunków do poznania siebie i opinii innych
 • wyrabianie umiejętności krytycznego oceniania zachowań
 • wpajanie odpowiedzialności za pełnione role życiowe
 • rozpoznawanie własnych słabych                i mocnych stron, zalet i wad
 • kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy
 • kształtowanie umiejętności samooceny

 

 • warsztaty poznawczo-doskonalące
 • scenki rodzajowe
 • symulacje
 • samoocena
 • gry dramatyczne

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna/

Duchowa

 

5.Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie ich właściwej hierarchizacji.

 

 • ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla osobistego rozwoju człowieka i kształtowania relacji międzyludzkich
 • wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni

 

 • analiza utworów literackich
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
 • godziny do dyspozycji wychowawcy
 • własna twórczość literacka

 

 • nauczyciele języka polskiego,
 • wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna/

Duchowa

 

6. Podjęcie   odpowiedzialności

za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne.

 

 • nauka umiejętności wyrażania własnego zdania
 • kształtowanie odwagi cywilnej
 • uczenie umiejętności zawierania kompromisów
 • uświadomienie, czym jest „dobro”  i „zło”
 • sprawowanie opieki nad młodszymi kolegami  np. na korytarzu szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych
 • realizacja programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w kl. I SP
 • uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej za popełnianie czynów karalnych

 

 

 • symulacja sytuacji domowych i szkolnych
 • scenki rodzajowe/odgrywanie ról
 • trening asertywności
 • pozytywne wzmacnianie uczniów dla wykazywania się odwagą cywilną w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
 • spotkanie z Policją

 

 • nauczyciele języka polskiego, religii, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • uczniowie starszych klas SP i GM
 • przedstawiciel KPP

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

Społeczna/

Duchowa

 

 

7. Uwrażliwienie na wartości ponadczasowe.

 

 • poznanie wskazań moralnych w religiach świata
 • wzmacnianie więzi rodzinnej, związków uczuciowych i prawidłowych relacji w rodzinie
 • rozwijanie poczucia obowiązku, poszanowania godności i praw innych ludzi

 

 • pogadanki, prelekcje, filmy,
 • dyskusje
 • lekcje religii
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
 • godziny do  dyspozycji wychowawcy

 

 

 • nauczyciele historii, religii, języka polskiego,
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna

(intelektualna)

 

8.Kształtowanie postaw asertywnych.

 

 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych opinii
 • poszanowanie zdania innego człowieka
 • wyrabianie umiejętności odmowy                   w przypadku niezgodności z własnymi zasadami

 

 • dyskusja i ocena bohaterów z książek, filmów
 • trening asertywności
 • współpraca z sądem i policją
 • pogadanki i prelekcje
 • zajęcia na godzinach wychowawczych o zachowaniach asertywnych

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

Społeczna/

Duchowa

 

9. Uświadamianie  podstawowych zasad

i reguł obowiązujących

w relacjach

międzyludzkich.

 

 • ukazywanie sensu funkcjonowania praw, zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym
 • rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb i interesów jednostek i grup społecznych
 • umiejętność wskazania różnych grup i ról w grupie oraz więzi społecznych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów (negocjacje grupowe, odpowiedzialność)
 • poznanie prawa (reguł, zasad) stanowionego i zwyczajowego oraz sankcji wynikających z ich łamania
 • kształtowanie postaw kulturalnego kibica i zawodnika
 • uczenie grzeczności i kultury towarzyskiej
 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach (w szkole, na ulicy, w gronie rodzinnym, w kinie itp.)
 • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną
 • uświadamianie złożonych problemów związanych z życiem w rodzinie
 • kształtowanie właściwych postaw wobec problemów i potrzeb kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych

 

 • symulacje lub postawienie prawdziwych problemów do rozwiązania na lekcjach WOS,

godzinach wychowawczych, zajęciach  pozalekcyjnych

 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji różnymi metodami
 • apele szkolne
 • pogadanki
 • uczestnictwo uczniów i rodziców oraz społeczności lokalnej w organizowanych przez szkołę uroczystościach

i imprezach rozrywkowych,  sportowych

 • przeprowadzenie akcji „Zwroty grzecznościowe nie są dla mnie nowe”

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 • cały rok szkolny

 

Społeczna/

Psychiczna (emocjonalna)

 

 

10. Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi starszych.

 

 • uświadomienie podstawowych zasad              i reguł obowiązujących w relacjach z dorosłymi
 • pokazywanie uczniom pozytywnych wzorców do naśladowania
 • kształtowanie właściwych postaw wobec problemów i potrzeb ludzi starszych

 

 • uroczystości z okazji Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Matki
 • omawianie lektur szkolnych
 • dyskusje w oparciu o filmy i utwory literackie
 • opieka Rady Wolontariatu nad osobami starszymi (samotnymi) mieszkającymi w Małej
 • udział starszych osób w różnych działaniach szkolnych

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • opiekunowie SU

 

 • cały rok szkolny

 

 

TWORZENIE BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

 

 

Sfery rozwoju ucznia

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna/

Fizyczna

 

1. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

 

 • uczenie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych uczniów (zwłaszcza młodszych)
 • uczenie zasad bezpieczeństwa
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji
 • realizacja programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów kl. I SP
 • zapoznanie uczniów z regulaminami, np. korzystania z placu zabaw, pracowni komputerowej, ORLIKa itp.
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole
 • wdrażanie do przestrzegania niezbędnych elementów dyscypliny        i umów
 • prawidłowa organizacja zajęć w ciągu dnia i tygodnia
 • higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku
 • bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych
 • troska o prawidłową postawę ciała
 • eliminowanie hałasu w szkole
 • zapoznanie uczniów z ich prawami, jako ucznia i jako dziecka

 

 • pogadanki przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • próbna ewakuacja
 • realizacja zajęć o tematyce bezpieczeństwa w ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka” w kl. I SP
 • spotkanie z higienistką szkolną – zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • układanie tygodniowego planu zajęć z zachowaniem zasad higieny pracy
 • dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów
 • obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
 • działanie Świetlicy Szkolnej
 • udział w gminnym programie profilaktycznym „Dzieciństwo bez próchnicy”

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • dyrekcja szkoły
 • higienistka szkolna
 • przedstawiciele KPP, PSP

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • XI.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 20.XI.2018r.

 

 

 

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna

 

2.Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 • zapoznanie z tematyką internetowych  zagrożeń oraz cyberprzemocy
 • uwrażliwienie uczniów na krzywdę wyrządzaną innym „on-line” (np. hejt)
 • uświadomienie uczniom wartości kontaktu „face to face” niż „on-line”
 • uświadomienie rodzicom problemów związanych z niewłaściwym wykorzystaniem czasu wolnego przez uczniów, a także ich bezpieczeństwem w sieci
 • zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi stosowania cyberprzemocy

 

 • realizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych w ramach godzin wychowawczych
 • realizacja programu edukacyjnego „Sieciaki” dla uczniów klasy I SP, „3..2..1..Internet” dla uczniów klasy IV SP oraz „Stop cyberprzemocy” w kl. VII SP
 • gazetki na korytarzu szkolnym
 • scenki tematyczne
 • pogadanki
 • konkursy
 • spotkanie z Policją nt. odpowiedzialności karnej nieletnich
 • obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 • I.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 7.II.2019r.

 

Psychiczna

(emocjonalna)/

Społeczna/

Fizyczna

 

3.Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy, poprawa relacji między nimi, a także ograniczenie tego typu zachowań (również związanych z cyberprzemocą).

 

 • ograniczenie czynników sprzyjających zachowaniom agresywnym
 • opracowanie klasowych kontraktów lub innych form umowy, dotyczących eliminacji zachowań agresywnych
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat agresji
 • dostarczenie uczniom pozytywnych modeli do naśladowania – przykład własny nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem
 • rozwijanie/kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów – prowadzenie konstruktywnego dialogu
 • włączenie dzieci mających problemy w kontaktach z rówieśnikami do różnych form działalności społecznej
 • angażowanie całej społeczności szkolnej w poprawę relacji między uczniami (np. opieka starszych uczniów nad młodszymi kolegami na korytarzu szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych)
 • pełnienie dyżurów przez nauczycieli na korytarzu szkolnym i reagowanie na każdy najmniejszy przejaw agresji
 • uświadomienie uczniom, że sport jest alternatywą dla nudy

 

 

 • dyskusje, rozmowy
 • warsztaty
 • filmy edukacyjne

ankiety

 • zajęcia pozalekcyjne
 • koła zainteresowań
 • godziny lekcyjne do dyspozycji wychowawcy
 • dyżury nauczycieli
 • zajęcia sportowe w ramach UKS

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektulna)/

Społeczna/

Fizyczna

 

4. Poszerzanie wiedzy uczniów, rodziców, nauczycieli na temat substancji uzależniających, np. papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

 

 • dostarczenie uczniom, rodzicom, nauczycielom odpowiedniej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, np. papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy
 • ukazanie skutków zażywania substancji odurzających przez dzieci i młodzież
 • przekazanie informacji na temat odpowiedzialności karnej za posiadanie, czy też rozprowadzanie substancji psychoaktywnych

 

 • pogadanki
 • dyskusje, rozmowy
 • konkursy
 • godziny lekcyjne do dyspozycji wychowawcy
 • ulotki dla rodziców
 • gazetki tematyczne
 • listopad miesiącem walki z alkoholizmem
 • obchody „Światowego Dnia bez papierosa”
 • obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 • XI.2018r.

 

 • 31.V.2019r.

 

 • VI.2019r.
 
 
KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

 

 

Sfery rozwoju ucznia

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Psychiczna (intelektualna)

Społeczna/

Duchowa

 

1. Budzenie poczucia tożsamości narodowej.

 

 • przybliżenie historii i tradycji naszego narodu
 • umiejętność wskazania (z przykładami) więzi narodowych
 • znajomość symboli narodowych
 • poznawanie sylwetek wielkich Polaków
 • znajomość pieśni narodowych                     o tematyce narodowo-patriotycznej
 • poznawanie dzieł literackich związanych z historią narodu
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa, symboli narodowych, religijnych oraz pamiątek historycznych
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
 • budzenie dumy ze swojego kraju

 

 

 

 

 • apele ogólnoszkolne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • gazetki tematyczne
 • konkurs historyczny, konkurs Maryjny
 • słuchanie muzyki
 • opracowywanie tekstów literackich
 • zapoznawanie z życiem i twórczością sławnych Polaków
 • nauka pieśni
 • oglądanie ekranizacji i sztuk teatralnych powstałych w oparciu o dzieła literackie
 • zwiedzanie muzeów    
 • wycieczki do miejsc pamięci narodowej
 • udział drużyny harcerskiej w gminnych obchodach świąt patriotycznych
 • udział w akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”
 • przeprowadzenie rajdu rowerowego pod hasłem „Dla Niepodległej”

 

 

 • nauczyciele historii, języka polskiego, muzyki, wychowawcy, katecheta

 

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • XI.2018r.

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna/

Fizyczna

 

2. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych

z tożsamością kultury regionalnej.

 

 • poznawanie najbliższego otoczenia           i specyfiki swojego regionu
 • poznanie zdarzeń i obiektów (geograficznych i historycznych)           najbliższej okolicy i regionu
 • poznanie postaci i dzieł związanych                   z regionem
 • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • poznanie lokalnych i regionalnych tradycji, świąt i obyczajów
 • spotkania z lokalnymi twórcami
 • kultywowanie tradycji regionu i jego promocja
 • realizacja zajęć w ramach 26 Drużyny Harcerskiej im. prof. T. Sinki

 

 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • poznawanie legend, baśni, rzemiosła i folkloru ludowego oraz tradycji lokalnych
 • zajęcia taneczne w ramach Zespołu Tanecznego „Motylki”
 • 26 Drużyna Harcerska im. prof. T. Sinki
 • spotkanie z osobą starszą, która pamięta czasy II wojny światowej
 • udział w Drodze Krzyżowej pod Pomnik Chrystusa Króla w Małej

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • opiekun ZT „Motylki”
 • opiekun drużyny harcerskiej

 

 • cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1x w miesiącu

 

 

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

Społeczna/

Duchowa

 

3. Wzbogacanie

i kultywowanie

wypracowanych tradycji szkolnych.

 

 • przestrzeganie ceremoniału szkoły
 • organizacja uroczystości szkolnych związanych z tradycjami narodowymi        

 

 • organizowanie konkursów, turniejów wiedzy, turniejów sportowych
 • ślubowanie uczniów klasy I SP
 • apele ogólnoszkolne związane ze świętami państwowymi: Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja
 • obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • Mikołajki
 • zabawa karnawałowa
 • Dzień Babci i Dziadka
 • walentynki
 • obchody Dnia Papieskiego
 • Dzień Kobiet
 • Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Dziecka
 • pożegnanie absolwentów

 

 

 • nauczyciele, wychowawcy
 • SU
 • katecheta

 

 • cały rok szkolny

 

 

 • X.2018r.

 

 • cały rok szkolny
 

 

ROZWIJNIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM

 

Sfery rozwoju ucznia

 

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna

 

1. Rozwijanie wrażliwości

na problemy środowiska.

 

 

 • dostrzeganie zmian zachodzących       w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie
 • ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka i ukazywanie skutków niepożądanych zmian
 • uczenie właściwego stosunku              do przyrody i istot w niej żyjących
 • uświadomienie uczniom dwustronnej zależności zwierząt i człowieka              
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • propagowanie filmów przyrodniczych, literatury i czasopism

 

 

 • wycieczki
 • pogadanki, rozmowy, dyskusje
 • filmy
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • obchody Światowego Dnia Ziemi
 • porządki wiosenne i jesienne w otoczeniu szkoły
 • apele
 • inscenizacje
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i kalendarza pogody
 • udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym
 • prowadzenie zajęć w ramach Ligi Ochrony Przyrody

 

 

  • nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

  • cały rok szkolny

 

 

  • IX.2018r.

 

  • IV.2019r.

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna

 

2. Dostrzeganie wpływu codziennych czynności i zachowań w domu

i szkole na stan środowiska naturalnego.

 

 • uświadamianie znaczenia zachowań ludzi
 • poznanie tematyki ekologicznej, ochrony przyrody, zagrożeń środowiska

 

 • dyskusje
 • giełda pomysłów
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze o różnych porach roku
 • prowadzenie zajęć w ramach Ligi Ochrony Przyrody

 

  • nauczyciele, wychowawcy

 

 

  • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna)/

Społeczna

 

3. Dostrzeganie korzystnych                             i niekorzystnych zmian zachodzących                          w środowisku przyrodniczym w najbliższym otoczeniu.

 

 

 • umiejętność dostrzegania przyczyn degradacji środowiska i ich wpływu na zdrowie człowieka
 • zmobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu

 

 • obserwacja zmian w najbliższym środowisku
 • pogadanka
 • Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
 • filmy poglądowe
 • audycje radiowe i telewizyjne
 • kształtowanie nawyków proekologicznych, np. segregacji odpadów
 • prowadzenie zajęć w ramach Ligi Ochrony Przyrody

 

 

  • nauczyciele, wychowawcy

 

 

  • cały rok szkolny
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE, SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE ORAZ UCZNIOM ZDOLNYM

 

 

Sfery rozwoju ucznia

Cele szczegółowe

 

Zadania

 

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Społeczna

 

1. Poznanie środowiska rodzinnego, w którym przebywa uczeń.

 

  • zdiagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów
  • sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy
  • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych

 

  • wywiady środowiskowe
  • rozmowy

 

  • wychowawcy
  • pedagog szkolny

 

  • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

Społeczna

 

2. Zwiększenie własnej samooceny oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby
 • ukazywanie własnych zalet
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • zachęcenie uczniów do udziału w różnych inicjatywach szkolnych

 

 

 • dyskusje, rozmowy
 • filmy edukacyjne
 • prelekcje
 • zajęcia pozalekcyjne
 • wystawy, gazetki szkolne

 

 

 • wychowawcy, nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • rodzice

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

 

3. Zwiększenie poziomu motywacji do nauki.

 

 • upowszechnianie aktywizujących metod nauczania
 • prezentowanie osiągnięć uczniów
 • ukazywanie właściwych technik przyswajania wiedzy

 

 

  • stosowanie aktywnych metod nauczania na zajęciach lekcyjnych
  • pogadanki nt. metod skutecznego uczenia się
  • rozmowy

 

  • wychowawcy
  • pedagog szkolny

 

  • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)/

 

4. Pomoc uczniom posiadającym opinię z PPP lub orzeczenie oraz ich rodzicom.

 

 • sporządzenie listy uczniów posiadających opinie z PPP oraz udzielanych im form pomocy
 • opracowanie IPET-u oraz procedur postępowania z uczniami posiadającymi opinię z PPP oraz form udzielanej pomocy i wdrożenie ich do szkolnej praktyki
 • podejmowanie przez nauczycieli działań zaleconych w opiniach konkretnych uczniów
 • przekazanie rodzicom uczniów naszej szkoły odpowiedniej wiedzy nt. dysleksji rozwojowej
 • umożliwienie uczniom uczęszczania na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • dodatkowe konsultacje nauczycieli dla uczniów mających problemy dydaktyczne oraz ich rodziców
 • organizacja pomocy koleżeńskiej
 • organizacja zajęć specjalistycznych, np. rewalidacyjnych, logopedycznych, surdopedagogicznych

 

 

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • procedury wdrożenia zaleceń PPP w stosunku do uczniów posiadających opinię z PPP
 • rozmowy, indywidualne konsultacje
 • kierowanie uczniów na badania do PPP
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • pomoc w ramach Szkolnego Zespołu Pomocy Rówieśniczej
 • konsultacje nauczycieli z uczniami/rodzicami
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
 • prowadzenie zajęć logopedycznych
 • pomoc na świetlicy szkolnej

 

 • wychowawcy, nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • rodzice
 • opiekunowie SU

 

 • cały rok szkolny

 

Psychiczna (intelektualna, emocjonalna)

 

5. Udzielenie pomocy uczniom zdolnym.

 

 • sporządzenie listy uczniów zdolnych oraz udzielanych im form pomocy
 • zachęcenie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach
 • przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad

 

 

 • rozmowy, indywidualne konsultacje
 • przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad
 • indywidualne podejście do ucznia podczas zajęć lekcyjnych
 • udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • konsultacje nauczycieli z uczniami/rodzicami

 

 

  • wychowawcy, nauczyciele
  • pedagog szkolny

 

 

  • cały rok szkolny

 

 

VII. Sposób wdrożenia Programu:

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. prof. T. Sinki w Małej został zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 20 września 2018r. i tym samym wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

 

VIII. Ewaluacja i realizacja Programu:

 

Program zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów przed i po zakończeniu ich nauki w szkole poprzez:

 • ankiety;
 • wskaźniki ilościowe (aktywność uczniów na kołach zainteresowań, imprezach klasowych i szkolnych, w konkursach itp.);
 • wskaźniki jakościowe (zaangażowanie uczniów w działalność szkoły);
 • obserwacja oraz rozmowy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami (pozyskanie informacji zwrotnej).

Na wniosek rodziców, uczniów, nauczycieli w programie mogą być wprowadzane zmiany w ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowali:

mgr Elwira Łukasik

              mgr Anna Wośko        

mgr Izabela Momola

  mgr Agata Wójcik

   mgr Edyta Worek

             

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Prof. T. Sinki w Małej
E-mail szkoły: zsmala@vp.pl
Telefon: 17 22 13 397
fax - 17 72 22 397
Adres szkoły: Mała 35
39-107 Niedźwiada