Nawigacja

szkolny regulamin projektu edukacyjnego Realizacja projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2012/2013

Projekt gimnazjalny

 

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

GIMNAZJUM W MAŁEJ

obowiązujący od roku szkolnego 2010/2011

 

Każdy uczeń ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zaplanowaniu i zrealizowaniu zespołowego projektu pod kierunkiem nauczyciela oraz w publicznym przedstawieniu jego rezultatów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2010 r. Nr 156 poz. 1046).

§ 1

1. Zasadnicza realizacja projektów edukacyjnych odbywać się będzie w klasie II w drugim półroczu

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z realizacji projektu na udokumentowany wniosek rodziców.

3. Czas realizacji projektów powinien wynosić od trzech tygodni do trzech miesięcy.

§ 2

1. Opiekunami projektów edukacyjnych mogą być wszyscy nauczyciele.

2. Zadania nauczyciela – opiekuna:

1) omówienie scenariusza projektu z uczniami, którzy wybrali dany temat,

a) określenie celów i czasu realizacji projektu,

b) zaplanowanie form pracy, zbierania informacji dokumentowania prac projektowych,

c) dokonanie podziału zadań w zespole i ustalenie zasad współpracy,

d) określenie kryteriów oceny projektu,

e) zaplanowanie sposobu prezentacji i podsumowania projektu,

2) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia;

a) karty projektu,

b) karty oceny projektu,

3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

4) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

5) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

6) pomoc w prezentacji projektu,

7) ocena projektu,

8) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie.

§ 3 

 

 1. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków
  i możliwości.

§ 4

1. Rolą wychowawcy klasy będzie monitorowanie udziału wszystkich uczniów danej klasy
w projektach we współpracy z nauczycielem przedmiotu, w ramach którego realizowany jest projekt.

3. Wychowawca na godzinie wychowawczej :

•  informuje uczniów o planowanej pracy nad projektami gimnazjalnymi

•  przedstawia regulamin pracy metodą projektu i zasady, jakie będą obowiązywać przy realizacji

•  przedstawia uczniom tematy projektów proponowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym

•  sporządza listę powołanych zespołów projektowych i tematów przez nie realizowanych

 •  pomaga uczniom rozpoznać ich zainteresowania, mocne strony, które będą mogli wykorzystać
 w trakcie pracy, motywuje i monitoruje uczniów w trakcie pracy nad projektem,

•  rozwiązuje ewentualne problemy wychowawcze rodzące się podczas prac nad projektem.

4. Dodatkowo wychowawca:

1) informuje rodziców o obowiązku realizacji przez ich dzieci projektu edukacyjnego

(2) tłumaczy rodzicom ogólne cele projektu gimnazjalnego, zasady jego prowadzenia
i oceniania

 

 

§ 5

 1. Uczniowie wybierają tematy z listy tematów zaproponowanych przez zespoły przedmiotowe, które mają obowiązek przygotować je do 15 października i przedłożyć je dyrektorowi szkoły
 2. Tematyka projektów może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów

3. Wychowawca klasy powołuje zespoły klasowe i przydziela tematy projektu (zespoły 3–6 osobowe)

4. Dyrektor szkoły wraz z koordynatorem  zespołów przedmiotowych zatwierdzają tematy projektów do realizacji przez uczniów.

5.Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.

6.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

§ 6

 1. Prezentacja wyników projektu odbywa się publicznie w terminie i formie uzgodnionej przez koordynatora projektu z dyrektorem gimnazjum.
 2.  Publiczna prezentacja wyników projektów edukacyjnych może mieć różną formę.
 3. Opiekunowie zespołów opracowują kryteria  za realizację projektu

                                                                 § 7

 

  Najpóźniej do dnia 31 maja każda grupa projektowa musi dokonać publicznej prezentacji swojej pracy i przedłożyć raport z realizacji projektu opiekunowi grupy.

W szkole do 31 października  musi powstać lista projektów na dany rok szkolny wraz z nazwiskami opiekunów i listą uczniowskich grup projektowych. Informacje te będą przedstawione rodzicom na zebraniach, które odbędą się na początku listopada oraz na stronie internetowej gimnazjum, będzie ona również dostępna w bibliotece szkolnej

§ 8

1. W celu zaliczenia projektu, każdy uczeń musi spełnić następujące warunki:

1) udział w spotkaniu, projektowanie i przydzielanie zadań

2) udział w konsultacjach i rytmiczne wykonywanie zadania

3) udział w prezentacji

 

 

 

§ 9  

1.Oceniając udział uczniów w projekcie opiekun projektu winien przedstawić informację koordynatorowi o przebiegu realizacji projektu przez uczniów.

2. Ocena udziału ucznia w projekcie zostanie przełożona na ocenę z zachowania.

Kryteria oceny zachowania

 

Ocena wzorowa

 • Uczeń wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na wszystkich etapach realizacji projektu, wzorowo pełnił swoją rolę w zespole, wspierał działania innych.

 

Ocena bardzo dobra

 • Uczeń aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, samodzielnie realizował zadania, bezkonfliktowo pracował w zespole.

 

Ocena dobra

 • Uczeń brał udział w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, pracował w zespole.

 

Ocena poprawna

 • Uczeń włączał się w część działań projektowych; podczas wykonywania zadań korzystał
  z pomocy innych członków zespołu, przez co opóźniał pracę lub powodował konflikty.

 

Ocena nieodpowiednia

 • Uczeń przystąpił do pracy w zespole, lecz nie zrealizował żadnego z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego mu przez innych członków grupy.

 

Ocena naganna

 • Uczeń odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonywał żadnych zadań i celowo utrudniał pracę innym.

 

•  Nauczyciel wychowawca klasy wystawia końcoworoczną ocenę z zachowania uwzględniając punkty za projekt edukacyjny,

•  Uczeń, który odmówił udziału w projekcie będzie miał obniżoną ocenę z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej

•  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum,

•  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 


 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Prof. T. Sinki w Małej
E-mail szkoły: zsmala@vp.pl
Telefon: 17 22 13 397
fax - 17 72 22 397
Adres szkoły: Mała 35
39-107 Niedźwiada